مطالب دیگر سایت ها

رویکرد شیواناندا به یوگا

سوامی ویشنودواناندا در حال سخنرانی برای داوطلبین دورۀ مربی گری در آشرام شیواناندا واقع در وال مورین کانادا(1980) یوگا یکی از حائز اهمیت ترین سنن بر جا مانده در زمینه امور معنوی، درمانگری و شفا بخشی در دنیا است که همچنان در حال گسترش و عمومیت یافتن در تمامی کشور ها می باشد. با این وجود یوگا  همچنین دارای ژرفا و قدرت های پنهانی بسیاری است که حتی در میان بسیاری از معلمین یوگا نیز ناشناخته باقی مانده است. یافتن اعماق و ژرفای یوگای حقیقی و راستین به واقع سخت است و سخت تر از آن نیز آموزش آن است. (بیشتر…)

توسط admin، قبل